Skip to main content
Carlow

Ceatharlach

Tá an Cultúr agus an Chruthaitheacht i gcroílár an phobail againn. Is é atá d'aisling maidir le Contae Cheatharlach saol na linne seo romhainn a chruthú sa chaoi is go mbíonn an cultúr agus an chruthaitheacht croílárnach i ngach iarracht agus dícheall caighdeán an tsaoil, sonas, sláinte, folláine agus rachmas eacnamaíochta a chur chun cinn le clár oibre ata bunaithe ar an duine agus a fhágann gur féidir an cultúr agus an chruthaitheacht a thapú agus gur gnáthchuid den ghnáthlá é i saol an duine agus sin chun tairbhe do cách. Tá na luachanna seo a leanas leagtha amach go sonrach ag meitheal cultúir agus cruthaitheachta Chontae Cheatharlach faoi mar a luaitear sa straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta trí bliana,

• Áisiúlacht agus Ilchuimsitheacht ionas go gcinntítear rannpháirtíocht chomh mór agus is féidir a théann i gcion ar an bpobal ar fud Chontae Cheatharlach.
• Ceannródaíocht, ionas go gcinntítear gur ionad é Contae Cheatharlach a bhfuil borradh faoin nuálaíocht ann agus inar féidir dá réir leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht a bheith faoi bhláth,
• Oscailteacht, ionas go gcinntítear cur chuige atá oscailte dáiríre sa chaoi is gcur féidir le dreamanna den phobal a theacht in inmhe go hiomlán.
• An Comhar, ionas go gcinntítear go gcruthaítear agus go gcothaítear comhar agus páirtnéireacht dáiríre trínar féidir eolas agus scileanna a mhalartú ar mhaithe le torthaí den suntas.
• Aitheantas, ionas go bhfeictear an fiúntas atá leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht mar acmhainn bhunriachtanach agus go ndéantar an ardaidhm a ghabhann leis na téamaí straitéiseacha a fhógairt, a admháil agus a chur chun tosaigh.

Image ALT text

Feirm Shóisialta Simone Webb

Feirm Shóisialta Simone Webb, Próisis Chruthaitheachta do dhaoine faoi mhíchumas.

Creative Communities// Social Farming

Open Video

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Sinéad Dowling Uasal

Comhordaitheoir Cláir maidir le hÉire Ildánach & Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Margaret Moore Uasal

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach (Gníomhach), Brainse an Phobail

John Shortall Uasal

Leabharlannaí Contae

Teagmháil

Emma Lucy O’Brien Uasal

POF Ionad Nua-Ealaíne VISUAL

Dermot Mulligan Uasal

Coimeádaí, Músaem Contae Cheatharlach

Teagmháil

Aileen Nolan Uasal

Cúntóir Tionscadail maidir le hÉire Ildánach i gCeatharlach

Teagmháil

Pat Delaney Uasal

Ceannasaí, Airgeadas, TE & Cultúr

Teagmháil

Ár Straitéis

Cuireann Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae Cheatharlach le breis agus tríocha bliain d'obair ceannródaíochta maidir le forbairt cultúir i gComhairle Chontae Cheatharlach. ...

Is é atá d'aidhm leis an straitéis seo cur leis an tairbhe ó na polasaithe agus na pleananna atá i bhfeidhm cheana féin ionas go gcuirtear borradh breise faoin ábhar suntasach cultúir atá ar fáil i gContae Cheatharlach trí bhonn daingean a chur faoi chur chuige comharoibre níos táite lena mbainfear leas as an acmhainn atá i mbeartaíocht cultúir dul chun cinn a dhéanamh maidir le haidhmeanna sóisialta, eacnamaíochta agus pobail níos ginearálta. Cruthófar deiseanna do stíleanna nua smaointeoireachta agus do mhodhanna nua oibre ionas go gcinntítear an aisling a thabhairt i gcrích go hiomlán maidir le deis cruthaitheachta ag gach duine den phobal. Tugtar deis faoi leith faoin straitéis seo chun scéal Chontae Cheatharlach maidir leis an gclaochlú cultúir, an dianseasmhacht agus an nuálaíocht a chur in iúl chomh maith leis an tionchar a bhí aige sin ar chúrsaí sóisialta, eacnamaíochta agus pobail.

Test-Document.pdf
Íoslódáil