Skip to main content
LCYP - Portarlington Youth Club Final Piece (1)

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach
(CÁÓI)

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach (CÁÓI)

Craobhchórais a shníomh – ceangal idir poncanna – cónascadh idir oideachas foirmeálta agus ionaid taobh amuigh den scoil.

Tá an comhar ar cheann de na bunphrionsabail atá de bhonn treise faoin Plean maidir le hAos Óg Ildánach. Tá Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach (CÁÓI) curtha ar bun ar bhonn píolótach i dtrí cinn de limistéir na mBord Oideachais agus Oiliúna (BOO) ar fud na tíre.

Is é bun agus barr na Comhpháirtíochta seo gur craobhchórais iad.  Tugann siad deis lón eolais a mhalartú agus an comhar a chothú idir soláthraithe seirbhísí cruthaitheachta don óige sa cheantar ionas go gcruthaítear úsáid níos fearr as na hacmhainní reatha agus leas níos fearr as tionscnaimh sa cheantar.

Mountrath Foroige

LCYP – Mountrath Foroige

Tugtar deis leis an gcomhpháirtíocht an comhar a chothú le daoine den aos cruthaitheachta sa cheantar agus cur leis an obair a dhéantar go foirmeálta i dtimpeallacht na scoile. Bheifí ag súil go rachfaí i bhfeidhm taobh istigh de phobal an cheantair maidir le hathrú a spreagadh, bealaí nua oibre a thabhairt chun tosaigh agus bonn daingean a chur faoin oideachas cruthaitheachta agus cultúir ar na mílte de leanaí agus de dhaoine óga na tíre.

Tá comhpháirtíocht phíolótach curtha ar bun i dtrí cheantar:

  • Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
  • Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise / Uíbh Fháilí
  • Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh / an Chláir

Trí chraobhchórais den sórt seo a chur ar bun agus a neartú, tá de chuspóir againn:

1 - Pleananna don chomhar a fhorbairt ar fud phobal an cheantair agus idir na scoileanna agus bearta cruthaitheachta a chuirtear ar bun taobh amuigh den scoil;

2 - Tionscnaimh nua don chruthaitheacht sa cheantar a chothú agus a thabhairt chun cinn trína ndírítear le barr éifeachta ar dhreamanna éagsúla ionas go gcinntítear deiseanna do réimse níos forleithne; agus

3 - Dúbailt díchill a sheachaint.

Is tábhachtach an ní go dtéann réimse cúraim na Comhpháirtíochtaí seo níos faide ná “an ealaín” agus go dtagann beartaíocht cultúir agus cruthaitheacht den uile chineál faoina scáth (mar shampla cúrsaí oidhreachta, STEM agus fiontraíocht).  Cé nach gcuirtear teorainn leis an réimse beartaíochta – ealaín thraidisiúnta agus ealaín don tsúil nó obair chódúcháin agus teicneolaíochta; ceol agus ceoldrámaíocht nó cleasa sorcais, greann, ealaín na sráide & ócáidí mórspleodair; ailtireacht agus dearthóireacht nó cúrsaí oidhreachta; scannánaíocht, drámaíocht, amharclannaíocht agus damhsa nó litríocht agus scríbhneoireacht chruthaitheach.

Mountrath Foroige Completed piece

Mountrath Foroige Completed piece

Ag teacht leis na bunphrionsabail atá againn, tabharfaidh na Comhpháirtíochtaí ar dtús faoi bheart comhairliúcháin leis an aos óg d’fhonn breis eolais ag an gcomhpháirtíocht maidir lena bplean oibre féin a leagan amach go mion – is cuid dílis den chúram go mbeadh aird ar thuairimí na leanaí agus na ndaoine óga ina ghné lárnach den Pháirtnéireacht i ngach cás.

https://www.kerryetb.ie/schools-youth-music/music-arts-creativity/arts-creativity/

https://www.loetb.ie/youth-services

https://sites.google.com/lcetbdrive.com/localcreativeyouthpartnership/home

nuacht
litir

Cláraigh don nuachtlitir chun an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí maidir le hÉire Ildánach a fháil